zshrdlicky.eu Hlavní stránka

UPzshrdlicky.eu
Title: Hlavní stránka
Description: Hlavní stránka Bakalá?i Aktuálně Zápis do 1. t?íd Hlavní nabídka Hlavní stránka ú?ední deska Kontakty Dokumenty ke sta?ení Org. ?kolního roku ?kola Pedagogicky sbor Správní zaměstnanci Vychovny poradc
Keywords:
zshrdlicky.eu is ranked 2 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $833. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. zshrdlicky.eu has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

zshrdlicky.eu Information

zshrdlicky.eu Information,zshrdlicky.eu IP Address,zshrdlicky.eu DNS Server

Website / Domain: zshrdlicky.eu
Website IP Address: 77.78.126.32
Domain DNS Server: ns2.internetserver.cz,ns3.dns-station.net,ns.internetserver.cz

zshrdlicky.eu Rank

Alexa Rank: 9421606
Html Domain Rank: 2/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zshrdlicky.eu Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $833
Daily Revenue: $2
Monthly Revenue $68
Yearly Revenue: $833
Daily Unique Visitors 210
Monthly Unique Visitors: 6,300
Yearly Unique Visitors: 76,650

zshrdlicky.eu WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Apache
Date Sat, 24 Feb 2018 13:21:51 GMT

zshrdlicky.eu Keywords accounting

Keyword Count Percentage

zshrdlicky.eu Traffic Sources Chart

zshrdlicky.eu Alexa Rank History Chart

aleax

zshrdlicky.eu Html To Plain Text

Hlavní stránka Bakalá?i Aktuálně Zápis do 1. t?íd Hlavní nabídka Hlavní stránka ú?ední deska Kontakty Dokumenty ke sta?ení Org. ?kolního roku ?kola Pedagogicky sbor Správní zaměstnanci Vychovny poradce Metodik prevence Metodik ICT ?kolská rada SRP? ?kolní jídelna Informace ?J Kontakty ?J Jídelní?ek ?kolní dru?ina Dru?inové akce Kontakty, informace Projekty, granty Erasmus+ Erasmus+ KA1 Erasmus+ 2016 Ozdravné pobyty dětí Z? Modernizace u?eben Rodilí mluv?í do ?kol EU peníze ?kolám, vyzva 56 Modernizace vybavení Děti - dětem Am Cham EU peníze ?kolám Sportujeme spolu Mad about Mags Ping pong za ?kolou Ostrava fandí florbalu Cizí jazyky Jazyková vyuka Aktuality Cizojazy?né akce ?kolní projekty Konzultace pro ?áky Zájmová ?innost Fotogalerie Soutě?e 2016/2017 Zájezdy, exkurze Na?e ?kola v médiích Galerie úspěch? Dokumenty On – line omluvenka 18. 3. 2017- německé mezinárodní zkou?ky Fit in Deutsch 2 V sobotu 18. 3. 2017 skládali t?i ?áci t?ídy 9.A mezinárodní zkou?ky z německého jazyka Fit in Deutsch 2. Tyto zkou?ky jsou ka?doro?ně po?ádány Goethovym institutem a testují znalosti ?ák? v německém jazyce na úrovni A2 podle mezinárodního referen?ního rámce, tedy mírně pokro?ilé znalosti německého jazyka – ?tení, poslech, psaní a konverzaci. Od leto?ního roku vstoupila v platnost nová verze zkou?ek, která je mnohem obtí?něj?í a komplexněj?í ne? zkou?ka p?vodní. Zkou?ku Fit in Deutsch 2 skládali ?áci Petr Amler, Isabela Krestová a Veronika Ku?erová. V?ichni byli úspě?ní a získali velmi dobré hodnocení. Gratulujeme! ?íst dál... Studijně-poznávací zájezd do ?vycarska a Legolandu - volná místa! Zájezd do ?vycarska a Legolandu, ktery na?e ?kola po?ádá ve spolupráci s cestovní kancelá?í ?kolní zájezdy, se uskute?ní ve dnech 22. - 26. 5. 2017 (pondělí - pátek). Na zájezdě se uvolnila místa! Pokud máte zájem, aby Va?e dítě na zájezd jelo, ozvěte se prosím co nejd?íve vedoucí zájezdu Mgr. Renátě Holkové (tel.: 731 85 63 78, email: Tato e-mailová adresa je chráněna p?ed spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). ?íst dál... Ozdravny pobyt ?ák? 4. t?íd v Polance FOTOJak jsme strávili ?trnáct dní v p?írodě na ozdravném pobytu ?tvr?áci se na ozdravny pobyt v Polance (Písek u Jablunkova) moc tě?ili. Po p?íjezdu na místo jsme se se?li v jídelně, p?edstavili se nám animáto?i a paní zdravotnice Milena Ru?ková. Po odpoledním klidu jsme ?li v?ichni ven, proběhl první odpolední environmentální program s animátory. Pobyvali jsme co nejvíce v p?írodě. ?íst dál... 31. 3. a 3. 4. 2017 REVOLUTION TRAIN – Moravskoslezská tour 2017 FOTO ?áci II. stupně Z? A. Hrdli?ky se zú?astnili unikátního projektu REVOLUTION TRAIN, ktery je unikátním nástrojem, ktery roz?i?uje dosavadní p?ístupy a metody primární protidrogové prevence.REVOLUTION TRAIN je speciálně vybavená multimediální mobilní vlaková souprava, která formou interaktivního a zá?itkového vzdělávání p?iná?í zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny - p?edev?ím děti a mláde? ve věku 12 - 17 let. ?íst dál... Vytvarná a keramická soutě?: Tajemny svět barev Tajemny svět barev: V?echny barvy zeměkoule, aneb Vítejte v Ostravě! Dne 28. b?ezna proběhlo ve St?edisku volného ?asu v Moravské Ostravě slavnostní vyhlá?ení vysledk? této vytvarné soutě?e, která se konala v rámci projektu "Umělecké p?ehlídky a podpora talent?". Do soutě?e se zapojilo okolo 250 dětí a na?e ?ákyně Eli?ka Dvo?á?ková (8.A) ve své kategorii obsadila 1. místo. Svou práci do soutě?e zaslala i Terezie Staňková (8.A).A? do 28. dubna m??ete nav?tívit slavnostní vystavu ve St?edisku volného ?asu na Ostr?ilově ulici v Ostravě, kde jsou vedle dal?ích prací vystavena i obě díla na?ich dívek. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci ?koly v tomto uměleckém klání. Mgr. Andrea Mezihoráková Seznam p?ijatych ?ák? k základnímu vzdělávání pro ?kolní rok 2017/2018 Seznam p?ijatych ?ák? k základnímu vzdělávání pro ?kolní rok 2017/2018: ZDE 29. 3. 2017 Krajské kolo Olympiády ve francouz?tině Francouz?tina je románsky jazyk, kterym se hovo?í p?edev?ím ve Francii, Belgii, ?vycarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe. A TAKé NA NA?í ?KOLE! A ?e nám to skute?ně jde, prokázali hned dva na?i ?áci – Eli?ka Dvo?á?ková (8.A) a Denis Hradil (9.A), kte?í nás dne 29. b?ezna skvěle reprezentovali v krajském kole Olympiády ve francouz?tině. V konkurenci základních, st?edních ?kol a gymnázií celého Moravskoslezského kraje se rozhodně neztratili! Eli?ka Dvo?á?kováse umístila na ú?asném 4. místě v kategorii A1, kdy místa p?ed ní vybojovali u? jen studenti gymnázií a Denis Hradil v kategorii A2 obsadil rovně? nádherné 5. místo. Gratulujeme a doufáme, ?e se na?e ?ady zapálenych frankofil? budou jen rozr?stat! Mgr. Andrea Mezihoráková 13. 3. – 17. 3. 2017 Ly?a?sky vycvikovy kurz Filipovice FOTO I v leto?ním ?kolním roce se na na?í ?kole uskute?nil ly?a?sky kurz, kterého se zú?astnili ?áci 7.A a 7.B. Strávili tydenní pobyt na horách v jesenickych Filipovicích pod ?ervenohorskym sedlem. Věnovali se sjezdovému ly?ování i snowboardingu. Ti, kte?í stáli na ly?ích ?i ?prkně“ poprvé, si osvojili základy, ti pokro?ilej?í se v ly?ování a snowboardingu zdokonalili. Za?ili spolu jako parta dobrych kamarád? mnoho úsměvnych chvil nejen na ly?a?ském svahu, ale také p?i hrách, které si p?ipravili na podve?erní program. Velké poděkování pat?í ly?a?skym instruktor?m, kte?í se s maximální trpělivostí dětem věnovali, paní zdravotnici G. Trojákové za její obětavou pé?i o zdravotní stav na?ich ly?a?? a pochvalu si zaslou?í i sami sedmáci, kte?í se v?dy odhodlaně vypravili na svah a s chutí se pustili do dal?ího zlep?ování ly?a?ského umění. Jan ?kapa, Jana Malá a ?áci 7.A a 7.B Konverza?ní soutě? v německém jazyce - 2017 Krajské kolo V pondělí 27. 3. 2017 proběhlo ve St?edisku volného ?asu na Ostr?ilově ulici krajské kolo konverza?ní soutě?e v jazyce německém. Na?i ?kolu v něm reprezentovala Isabela Krestová z 9.A. Sou?ástí soutě?e bylo porozumění poslechovému textu, rozhovor s porotou, konverzace o vylosovaném tématu a popis obrázku. Isabela si vedla vyborně a obsadila krásné 3. místo! Gratulujeme! Děkujeme Isabele za skvělou reprezentaci na?í ?koly ve v?ech kolech německé konverza?ní soutě?e. Velmi si vá?íme ?asu a energie, které věnovala vzorné p?ípravě na tuto nelehkou soutě?. ?íst dál... 21. 3. 2017 Vítání jara - tradi?ní velikono?ní vystavka FOTO 21. 3. 2017 jsme na na?í ?kole p?ivítali JARO tradi?ní prodejní velikono?ní vystavkou, na které vystavovali a prodávali vyrobky ?áci jednotlivych t?íd a ?áci ?kolní dru?iny. Náv?těvníci si mohli dom? odnést pěkné ozdoby s velikono?ní tématikou a také si pochutnat na dobrotách, které upekly maminky a babi?ky na?ich ?ák? nebo sami ?áci. P?i?li se podívat nejen rodi?e a p?átelé ?koly, ale také byvalí ?áci. A Ti, kte?í dnes nemohli p?ijít, byli jistě s námi. Povídalo se, ochutnávalo, nakupovalo ... Panovala p?íjemná a milá p?edvelikono?ní nálada. 17. 3. 2017 Ale? Hrdli?ka Challenge – Let′s explore Asia FOTO Ale? Hrdli?ka Challenge – Let′s explore Asia - 8.ro?ní...

zshrdlicky.eu Similar Website

Domain Site Title
reality-cr.cz Hlavní stránka
prvnirk.cz Hlavní stránka
realityps.cz Hlavní stránka
mucosolvan.cz Hlavní stránka
jazykova-skola.cz Hlavní stránka
zustre.cz Hlavní stránka
starworks.cz Hlavní stránka
koc.cz Hlavní stránka
milosrdni.cz Hlavní stránka
cistyzub.cz Hlavní stránka
ach-hubner.cz Hlavní stránka
ave-architekt.cz hlavní stránka
synermorava.cz Hlavní stránka | Syner Morava
chatujme.cz Hlavní stránka :: Chatujme.cz
pizzazasto.cz Hlavní stránka (pizzazasto.cz)
chovatelka.cz Hlavní stránka - Chovatelka.cz
vape.cz VAPE | Hlavní stránka
ahojbrno.cz Hlavní stránka | Ahoj BRNO